PRIVACY

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om belastingen te heffen, om de legger der erven op te maken, om werken uit te voeren binnen de watering en in het kader van andere wettelijke bevoegdheden die terug te vinden zijn in de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen.

 

Wij verkrijgen deze gegevens van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (het kadaster) en van het Rijksregister.

 

Wij verwerken van u volgende gegevens: naam, contactgegevens , geboortedatum, rijksregisternummer en het houderschap van een zakelijk recht.

 

Bij het  uitvoeren van onze wettelijke bevoegdheid worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een drukker, aannemers en studiebureaus en aan overheidsinstellingen (bv. de Provincie).

 

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties. We doen dat mogelijk wel als we gebruik maken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd worden zoals bepaald in de Europese, Federale en Vlaamse regelgeving.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk  is voor de uitoefening van onze wettelijke bevoegdheden.

 

U heeft recht op inzage, rectificatie en wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens en tegen de verwerking bezwaar te maken. Deze rechten zijn niet absoluut, aangezien de verwerking noodzakelijk is in het licht van onze wettelijke bevoegdheden.

 

U heeft het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Als u vragen heeft over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kan u contact opnemen met de watering via info@wateringhetgrootbroek.be of met de functionaris voor de gegevensbescherming via dpo@vvpw.be